Historie

Prudký rozvoj družstva byl na konci sedmdesátých let

Stavební bytové družstvo horníků SHR v Chomutově vzniklo 17. března roku 1963. Všechny práce vykonávali dobrovolní funkcionáři. Byla zahájena výstavba prvních 88 bytových jednotek, které byly dokončeny v roce 1964. Za tři roky nato bylo dáno do užívání dalších 69 bytů. Podnikově družstevní forma výstavby má své počátky v roce 1972. Tato stabilizační forma výstavby se v té době týkala výhradně stavebnictví.

K první etapě slučování bytových družstev v Chomutově dochází v roce 1974, když do té doby jich bylo v Chomutově 13. V červenci roku 1974 bylo k našemu družstvu připojeno 1. a 2. družstvo občanů Chomutova. V červnu 1975 byla uskutečněna integrace se SBD pracovníků ČSD Chomutov a SBD správy Povodí Ohře. Již 1. ledna 1975 dochází ke sloučení s 1. SBD stabilizačním při n.p. Doly V.I. Lenina Chomutov. Tím byla dovršena první integrace v Chomutově a naše družstvo v té době spravovalo již 1.218 bytových jednotek a majetek družstva dosáhl 118 milionů korun.

Ve správě družstva bylo nutné přejít z funkcionářského aktivu na zaměstnaneckou formu. Byly přepracovány hospodářsko-finanční plány jednotlivých domů s cílem zabezpečit potřebné zdroje pro řízení provozu a správy družstva, zajistit dostatečnou tvorbu fondu údržby a investic. Družstvo se stává jediným investičním družstvem v Chomutově. Vznikají problémy, jak zabezpečit celou výstavbu především družstevně stabilizační, kterou družstvo zajišťovalo i v okrese Most. Dochází k disproporci mezi růstem majetku družstva a stavem pracovníků, který se od r. 1975 do r. 1977 v podstatě nezměnil. Koncem roku 1976 však vzrostl majetek SBD na 125 milionů korun a to především zahájením další velmi rozsáhlé výstavby.

Rok 1977 se stal mezníkem v oblasti údržby družstevního a bytového fondu. Podstatně se zvýšil stav pracovníků v údržbě v kategorii D, aby bylo možné zabezpečit veškeré opravy, zejména prádelen a likvidovat havarijní stavy. V r. 1977 je po rekonstrukci zakoupeného domu v Droužkovicích dáno do provozu středisko údržby. Stav majetku koncem roku 1977 dosáhl hodnoty 157 mil.Kč. Družstvo má 7 stálých pracovníků.

Prudký rozvoj našeho družstvo je zaznamenán v r. 1978, kdy dochází k předávání dokončených bytových jednotek domů na sídlišti Písečná. Je zahájena výstavba dalších 682 bytových jednotek.

K 1.7. 1978 dochází k další integraci s SBD VTŽ (toto SBD již dříve integrovalo SBD MěNV, VTŽ L, ZJF, část ČSD). K datu této integrace s SBD VTŽ má družstvo již 2.798 bytových jednotek a ke konci roku 1978 se tento počet zvýšil o dalších 100 bytů. Hodnota majetku dosáhla 280 mil. Kč.

Dostavují se již první pozitivní výsledky integrovaného celku. Družstvu se podařilo splnit podmínky pro získání nenávratné dotace od ČSBD Praha na rozvoj údržbářské základny. Družstvu bylo poskytnuto 600 tisíc korun na vybavení údržbářského střediska v Droužkovicích. ONV v Chomutově dal nenávratnou dotaci na rekonstrukce topných systémů. V r. 1979 pak pokračuje dobudování objektů v Droužkovicích. Údržbářskou kapacitu by mělo zajišťovat celkem 30 pracovníků potřebných profesí.

Záměr nadřízených orgánů vytvořit v okrese Chomutov jedno stavební bytové družstvo se naplňuje integrací k 1.1. 1979, kdy se k SBD připojilo SBD Kadaň, Radonice a Chbany.

Podle předpokladu by ke konci roku 1979 mělo družstvo spravovat 4.700 bytových jednotek, což představuje hodnotu 423 mil. Korun.

Výhledově by se k SBD mělo připojit i SBD Klášterec nad Ohří.

V průběhu následujícího období bude dostavěno 500 družstevně podnikových bytů a 700 bytů ve formě občanské výstavby. To znamená již nyní provádět potřebná opatření k zabezpečení správy a údržby tohoto značného počtu bytů.

Současně s SBD Radonice bylo k SBD připojeno i 24 bytových jednotek v Mašťově.

Největší výstavba v rámci SBD probíhala v letech 1979 – 1990,kdy byla zajišťována výstavba více jak 5.000 bytů v Chomutově, Jirkově, Kadani, Zelené, Místě, Hradci u Kadaně, Chbanech a Březně. Výstavba na vesnicích probíhala v rámci akce „Dostavba socialistické vesnice“. Byty po dokončení byly předány obci.

Od 1.1. 1985 bylo k našemu SBD připojeno jako poslední SBD Energetik X Jirkov se 48 bytovými jednotkami, 15 rodinnými domky Multi a 33 garážemi, které byly v r. 1997 prodány uživatelům.

Dne 1.6. 1988 pak bylo zakoupeno od St. statků Chomutov 27 bytových jednotek ve Vilémově.

Po shromáždění delegátů v r. 1992 došlo od 2.3. 1993 ke změně názvu SBD a to: z SBD Horníků Chomutov na SBD Chomutov.

V letech největší výstavby, tj. do roku 1990 byly stavěny tzv. stabilizační byty. To byly byty, které si nechali v rámci komplexní bytové výstavby okresu postavit různé podniky Stabilizační organizace pro své zaměstnance. Těchto organizací bylo kolem 70 s počtem bytů 1 až 150. Bohužel došlo k tomu, že tyto organizace pak do těchto bytů neměli uživatele a museli platit úhrady za tyto byty. Aby tuto úhradu platit nemuseli byly byty postupně obsazeny kýmkoliv. Stabilizační organizace postupně zanikali, ale na SBD bylo k 1.2. 1990 celkem 534 volných bytů. Tyto byly postupně problematicky obsazeny do r. 1993.

Od 90 let mělo SBD: 5.149 bytů v Chomutově, 2.299 bytů v Jirkově,803 bytů v Kadani,27 bytů ve Vilémově,18 bytů v Radonicích, 24 bytů v Mašťově. Celkem 8.320 bytů ve 238 domech (455 vchodů) a 34 podzemních garáží v Chomutově. K 31.12. 2002 má SBD 8.264 bytů ve 226 domech a 34 podzemních garáží, z celkového počtu je 978 vlastníků bytů. Hodnota majetku v bytových domech je 1.095.421.713,- Kč při čemž celková hodnota majetku je 1.099.666.064,- Kč.

Přehled předsedů a ředitelů SBD: od 3/1963 do 9/1973 – předseda, funkcionář p. Harschánýi Julius, od9/1973 do 11/1982 – předseda, funkcionář, později pracovník SBD p. Konopásek Zdeněk, od 11/1982 do 4/1983 – zastupující místopředseda p. Štejnar Otakar, od 11/1982 do 4/1983 – pověřený řízením správy p. Dyršmíd Josef, od 4/1983 do 1/1990 – předseda zaměstnanec SBD p. Kabát Vladimír, od 2/1990 do 5/1990 – pověřený řízením správy p. Čížek Jiří, od 1/1990 do 5/1990 -předseda SBD zaměstnanec, od 5/1990 do 12/1992 - předseda SBD funkcionář p. Landa Jan, od 1/1993 do 1/1998 - předseda SBD funkcionář p. Tejml Bohumil, od 1/1993 do 5/1997 - ředitel správy p. Koudelka Miroslav, od 6/1997 do 2/1998 - ředitel správy p. Zeman Radko, od 2/1998 do 9/1998 -ředitel správy JUDr. Futera Stanislav, od 10/1998 do 2/2000 – předseda SBD zaměstnanec p. Erdélyi Petr, od 3/2000 do 4/2002 – předseda SBD zaměstnanec ing. Jonáš Miroslav, od 4/2002 dosud – předseda SBD zaměstnanec p. Tvrdý Josef.

z archivních materiálů a paměti zpracoval Miroslav Koudelka