Centrální sběr dat (on-line přenosy dat o spotřebě vody a tepla)

Ve spolupráci s firmou ULIMEX, spol. s r.o. postupně zavádíme „Informační systém indikace spotřeb služeb spojených s bydlením“.

Pomocí této aplikace je možno získat informace o stavu a spotřebách bytových měřidel, historii nákladů za danou službu a další informace, které jsou důležité pro rozúčtování služeb spojených s bydlením. Systém umožňuje přístup k informacím jak pro celé bytové domy, tak i bytovým jednotkám. Prioritně je však kladen důraz na ochranu Vašeho soukromí a údajů.

Ve spojení s centrálním sběrem dat radiových měřidel je možno provádět i kontrolu funkčnosti měřidel.

Uživatelé mají možnost, v době nepřítomnosti v bytě, zkontrolovat spotřeby na dálku a porovnávat vývoj spotřeby za různá období.

Tato technologie, zaváděná na SBD Chomutov, už dnes splňuje všechny české i evropské normy a je plně připravena na nová pravidla rozúčtování podle evropské směrnice EED/27/2012, kde se v čl. 10 uvádí:

„Členské státy zajistí koncovým zákazníkům přístup k podrobným údajům na základě času spotřeby za jakýkoli den, týden, měsíc a rok; tyto údaje jsou konečnému zákazníkovi zpřístupněny prostřednictvím internetu nebo rozhraní měřiče za období nejméně 24 uplynulých měsíců“.

Seznam objektů, na kterých je systém aktuálně funkční ke konci roku 2018, uvádím v tabulce pod textem.

Pro přístup do systému je nutné, aby si oprávněný uživatel bytu, vyzvednul příslušný Login a Heslo na sekretariátu TÚ, na správě družstva.