GDPR

Zpracování osobních údajů v SBD Chomutov v souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

V souvislosti s novou právní úpravou ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme touto cestou informovat o zpracování Vašich osobních údajů Stavebním bytovým družstvem v Chomutově (dále jen družstvo). V níže uvedeném se dozvíte o důvodech zpracování a zejména o Vašich právech, jež Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů vznikají od 25.05.2018.

Správcem osobních údajů je Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov, IČO: 00041955, zaspané do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl DrXXVI, vložka 72.

Informace o osobě pověřené statutárním orgánem družstva:

Pověřená osoba: Mgr. JANA MRKÁČKOVÁ
Vedoucí právního úseku
Email: mrkackova@sbdcv.cz
Tel: 773 822 302
Pověřená osoba: JOSEF TVRDÝ, MBA
Předseda představenstva
Email: tvrdy@sbdcv.cz
Tel: 773 822 300

Účel zpracování Vašich osobních údajů v družstvu a jich právní základ zpracování

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro účel, za kterým bylo družstvo založeno, tedy zejména za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů, správě a provozu bytových domů, bytů a nebytových prostor, budov s nebytovými prostory a na ostatním majetku družstva. Tyto služby poskytujeme jako správce pro členy bytového družstva a jako zpracovatel pro Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ).

Kategorie osobních údajů, které družstvo zpracovává

Identifikační údaje

Těmito se rozumí osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti, v případě podnikatelů také IČO a DIČ).

Kontaktní údaje

Osobní údaje umožňující kontakt s fyzickou osobou (zejména kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka, bankovní spojení).

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření smluv či pro přípravu návrhů smluv.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování shora uvedených osobních údajů je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť jeho právním důvodem je zpracování, které je:

a) nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba, pro přípravu podkladů pro uzavření smlouvy

b) nezbytné pro splnění zákonem stanovených povinností družstva vyplývajících z dodržování zejména následujících zákonů

- Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník

- Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech – Zákon o obchodních korporacích

- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

- Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

- Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon o pojištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně

- Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

- Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení – insolvenční zákon

- Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti – exekuční řád

- Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

- Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí – Katastrální zákon

- Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

- Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů – Zákon o evidenci obyvatel

Správci a zpracovatelé osobních údajů

Poskytnuté osobní údaje zpracováváme a uchováváme v rámci družstva, jakožto správci osobních údajů. K oprávněným účelům můžeme osobní údaje poskytnout následujícím příjemcům – zpracovatelům, kteří mohou zpracování těchto osobních údajů provádět výhradně na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchováváme a archivujeme dle příslušných zákonných lhůt určených právními předpisy a vnitřními předpisy družstva.

Práva subjektů údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme dle platných zásad, tedy transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky.

Právo na přístup ke svým osobním údajům – právo subjektu údajů vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás družstvo zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů – v případě nepřesných a neúplných údajů máte právo požádat družstvo o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) – v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, máte právo požadovat výmaz těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů- družstvo nevyžaduje souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, neboť vše staví na právních základech vyplývajících z příslušných zákonů.

Pro případ uplatnění svých práv se můžete písemně obrátit na pověřenou osobu statutárním orgánem, a to na adrese Husova 2079/10 , 430 03 Chomutov.

V případě podání stížnosti týkající se porušení pravidel zpracování osobních údajů kontaktujte Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Dokument je platný od 25.05.2018